Bilskrotning och återvinning

Återvinning, resurshushållning och producentansvar är byggstenar i samhällets strategier för hållbar utveckling. Det gäller både för Sverige och EU.

Bilar har tillvaratagits med återvinning i hundratalet år, det vill säga så länge de funnits.

I Sverige har vi haft lagstiftning om bilskrotning sedan 1975 och 1998 infördes begränsat producentansvar.

Inom EU finns ett ramdirektiv för återvinning av uttjänta bilar (2000/53/EG), som inarbetats i lagstiftningen i EUs medlemsländer.

Den 1 juni 2007 infördes i Sverige en ny förordning om (ett utvidgat) producentansvar för bilar (SFS 2007:185) och en ny bilskrotningsförordning (SFS 2007:186).

Det utvidgade producentansvaret föreskriver att bilen från och med år 2002 ska återvinnas till minst 85 procent och från och med år 2015 till 95 procent. Producentansvaret innebär också att de bilar som producenten satt på marknaden i Sverige ska tas emot kostnadsfritt inom ett mottagningssystem.

De producenter som är medlemmar i branschorganisationen BIL Sweden har byggt upp ett nät av mottagningsställen.

Producenten har också skyldighet att informera:

  • den som vill skrota en bil (om till exempel lämpligt mottagningsställe)
  • bilköpare (om återvinning)
  • återvinnare och bilskrotare (om bilens konstruktion och material)
  • producenten ska även samråda med kommunerna om mottagningssystemet då också
    kommunerna har en informationsplikt till den som vill skrota en bil

Information till bilköpare om återvinning
Bilproducenterna ska lämna information om återvinning i samband med skriftlig marknadsföring av nya bilar. Kravet finns i § 8 i den nya svenska förordningen om producentansvar för bilar (SFS 2007:185).

Praktiskt innebär det att den tilltänkte bilköparen ska kunna få fakta om återvinningen. Informationen kan finnas tillgänglig via webben, i broschyrer eller genom annat skriftligt material.

Läs utdrag ur förordningen om producentansvar för bilar under filer, fil nr 1.

Bilägaren ansvarar för sin bil
Så här skriver Miljödepartementet (Nyhetsbrev M2007:14) om lagens krav på ägaren till en uttjänt bil:

Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

BIL Sweden arbetar med bilåtervinningsfrågor bl.a. genom NMG
NMG, Nationell samrådsgrupp för bilåtervinning NMG är ett nätverk för samverkan mellan dem i samhället som berörs av bilåtervinning.

Syftet är att bidra till att optimera det svenska systemet för bilåtervinning genom att behandla och bereda ärenden av gemensamt intresse. NMG har verkat sedan januari 1996, då BIL Sweden initierade gruppen. Sammankallande är BIL Sweden i samråd med Naturvårdsverket.

Beteckningen NMG är en förkortning av National Monitoring Group som kommer från EUs ursprungliga diskussionsdokument om uttjänta bilar.