Vad gäller vid Bilskrotning och Återvinning av bilar?

Återvinning, resurshushållning och producentansvar är byggstenar i samhällets strategier för hållbar utveckling. Det gäller både för Sverige och EU. Bilar har återvunnits så länge som de har funnits.

Regler och lagar för bilåtervinning

I Sverige har vi haft lagstiftning om bilskrotning sedan 1975 och 1998 infördes begränsat producentansvar. Inom EU finns ett ramdirektiv för återvinning av uttjänta bilar (2000/53/EG), som inarbetats i lagstiftningen i EU:s medlemsländer.

Den 1 juni 2007 infördes i Sverige en ny förordning om ett utvidgat producentansvar för bilar (SFS 2007:185) och en ny bilskrotningsförordning (SFS 2007:186).

Det utvidgade producentansvaret föreskriver att bilar från och med år 2002 ska återvinnas till minst 85 % och från och med år 2015 till 95 %. Producentansvaret innebär också att de bilar som producenten satt på marknaden i Sverige ska tas emot kostnadsfritt inom ett mottagningssystem.

De producenter som är medlemmar i branschorganisationen BIL Sweden har byggt upp ett nät av mottagningsställen.

Producenten har skyldighet att informera

  • Den som vill skrota en bil om lämpligt mottagningsställe
  • Bilköpare om återvinning
  • Återvinnare och bilskrotare om bilens konstruktion och material

Producenten ska även samråda med kommunerna om mottagningssystemet då även kommunerna har en informationsplikt till den som vill skrota en bil.

Information till bilköpare om återvinning

Bilproducenterna ska lämna information om återvinning i samband med skriftlig marknadsföring av nya bilar. Kravet finns i § 8 i den svenska förordningen om producentansvar för bilar (SFS 2007:185).

Praktiskt innebär det att den tilltänkte bilköparen ska kunna få fakta om återvinningen. Informationen kan finnas tillgänglig online, i broschyrer eller genom annat skriftligt material.

Bilägaren ansvarar för sin bil

Så här skriver Miljödepartementet om lagens krav på ägaren till en uttjänt bil:

Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

BIL Sweden arbetar med bilåtervinningsfrågor bland annat genom NMG, Nationell samrådsgrupp för bilåtervinning. NMG är ett nätverk för samverkan mellan de aktörer i samhället som berörs av bilåtervinning.

Syftet är att bidra till att optimera det svenska systemet för bilåtervinning genom att behandla och bereda ärenden av gemensamt intresse. Sammankallande är BIL Sweden i samråd med Naturvårdsverket.